W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Inżynierii Chemicznej
Polskiej Akademii Nauk 

ul. Bałtycka 5
44-100 Gliwice

e-mail: sekretariat@iich.gliwice.pl
skrytka ePUAP: /IICHPAN/SkrytkaESP

centrala:
tel. +48 32 231 08 11

sekretariat:
tel. +48 32 234 69 15
fax: +48 32 231 03 18

REGON: 000564694
NIP: 631-011-22-39
PIC (Participant Identification Code): 990737437

Ochrona danych osobowych

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest:

Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
Gliwice 44-100, ul. Bałtycka 5,
centrala: +48 32 231 08 11
sekretariat: +48 32 234 69 15
Fax: +48 32 231 03 18

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania, prawa osób, których dane dotyczą:

- KANDYDACI DO PRACY:

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu zawarcia umowy o pracę lub na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • na podstawie zgody kandydata do pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, która może obejmować także przetwarzanie danych osobowych na potrzeby następnych procesów rekrutacyjnych.

Zakres przetwarzanych danych ogranicza się do informacji, których obowiązek podania wynika z przepisów prawa pracy, niezbędnych do zawarcia umowy (imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), a także podanych dobrowolnie przez kandydata do pracy (np. wizerunek- zdjęcie)

Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się w formie papierowej;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

- GOŚCIE:

Zakres danych osobowych obejmuje dane niezbędne do identyfikacji, dane zarejestrowane przez monitoring oraz dane pojazdu (dane opcjonalne).

Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.

Podanie danych jest niezbędne - ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości identyfikacji, co za tym idzie wstępu na teren Administratora.

Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku, gdy podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie art. 21 RODO przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

- KLIENCI i KONTRAHENCI:

Dane kontaktowe oraz dane zawarte w publicznie dostępnych rejestrach i źródłach lub podane przez Klienta/Kontrahenta, w tym dane osób uprawnionych do reprezentacji oraz dane pełnomocników oraz dane osób wskazanych do kontaktu.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • zawarcia umowy bądź wykonania jej zapisów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą, w szczególności przygotowania oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • realizacji obowiązku prawnego w zakresie obowiązków podatkowych, rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • realizacji  prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu korespondencji lub udzielaniu odpowiedzi na zapytania zadane przy użyciu danych kontaktowych Administratora oraz na prowadzeniu działań windykacyjnych i reklamacyjnych w razie takiej konieczności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem oraz realizacji praw i obowiązków wiążących się ze zgłoszeniem reklamacyjnym.

W przypadku zawarcia umowy ze spółką prawa handlowego lub instytucją, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe osób uprawnionych do ich reprezentacji oraz osób wskazanych do kontaktu wyłączenie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W takim przypadku dane osobowe obejmują dane identyfikacyjne, zajmowane stanowisko oraz inne dane dostępne w ogólnodostępnych rejestrach (np. KRS, CEIDG) lub podane przez spółkę lub instytucję w celu zawarciu i wykonania umowy.

Dane osobowe podane przy okazji zawarcia umowy mogą być wykorzystane do prowadzenia ewentualnej windykacji.

Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku, gdy podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie art. 21 RODO przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO w zakresie danych osobowych przetwarzanych w formie papierowej.

- ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zakres danych obejmuje dane potrzebne do zawarcia i wykonania umowy, do dochodzenia ewentualnych roszczeń reklamacyjnych oraz do ewentualnych działań windykacyjnych:

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • do wyboru oferty, zawarcia i wykonania umowy/zamówienia zawartej z Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 litera b RODO;
 • wystawienia faktury lub innych dokumentów księgowych na podstawie art. 6 ust.1 litera c RODO;
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu korespondencji lub udzielaniu odpowiedzi na zapytania zadane przy użyciu danych kontaktowych Administratora oraz na prowadzeniu działań windykacyjnych i reklamacyjnych w razie takiej konieczności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W przypadku zawarcia umowy ze spółką prawa handlowego lub instytucją, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe osób uprawnionych do ich reprezentacji oraz osób wskazanych do kontaktu wyłączenie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W takim przypadku dane osobowe obejmują dane identyfikacyjne, zajmowane stanowisko oraz inne dane dostępne w ogólnodostępnych rejestrach (np. KRS, CEIDG) lub podane przez spółkę lub instytucję w celu zawarciu i wykonania umowy.

Podanie danych jest warunkiem wyboru oferty oraz zawarcia i wykonania umowy.

Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

- ORGANIZACJA WYDARZEŃ NAUKOWYCH:

Zakres danych obejmuje dane osobowe niezbędne do organizacji wydarzeń naukowych takich jak konferencje, seminaria (dane identyfikacyjne, dane kontaktowe).

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 litera b RODO;
 • wystawienia faktury lub innych dokumentów księgowych na podstawie art. 6 ust.1 litera c RODO;
 • realizacji  prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu korespondencji lub udzielaniu odpowiedzi na zapytania zadane przy użyciu danych kontaktowych Administratora oraz na prowadzeniu działań windykacyjnych i reklamacyjnych w razie takiej konieczności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu organizowanym przez Administratora oraz realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowego.

W przypadku zawarcia umowy ze spółką prawa handlowego lub instytucją, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe osób uprawnionych do ich reprezentacji oraz osób wskazanych do kontaktu wyłączenie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W takim przypadku dane osobowe obejmują dane identyfikacyjne, zajmowane stanowisko oraz inne dane dostępne w ogólnodostępnych rejestrach (np. KRS, CEIDG) lub podane przez spółkę lub instytucję w celu zawarciu i wykonania umowy.

Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO w zakresie danych osobowych przetwarzanych wyłącznie w formie papierowej.

- UCZESTNICY PROJEKTÓW NAUKOWYCH

Zakres danych obejmuje dane osobowe niezbędne do prowadzenia projektów naukowych (dane identyfikacyjne, dane kontaktowe) oraz inne wymagane przez warunki poszczególnych projektów.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 litera b RODO;
 • wystawienia faktury lub innych dokumentów księgowych na podstawie art. 6 ust.1 litera c RODO;
 • rozliczenia projektów na podstawie art. 6 ust.1 litera c RODO;
 • realizacji  prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu korespondencji lub udzielaniu odpowiedzi na zapytania zadane przy użyciu danych kontaktowych Administratora oraz na prowadzeniu działań windykacyjnych i reklamacyjnych w razie takiej konieczności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w projekcie naukowym prowadzonym przez Administratora.

W przypadku zawarcia umowy ze spółką prawa handlowego lub instytucją, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe osób uprawnionych do ich reprezentacji oraz osób wskazanych do kontaktu wyłączenie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W takim przypadku dane osobowe obejmują dane identyfikacyjne, zajmowane stanowisko oraz inne dane dostępne w ogólnodostępnych rejestrach (np. KRS, CEIDG) lub podane przez spółkę lub instytucję w celu zawarciu i wykonania umowy.

Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO w zakresie danych osobowych przetwarzanych w formie papierowej.

- KONTAKT/KORESPONDENCJA:

Zakres danych osobowych obejmuje dane osobowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przy użyciu formularza kontaktowego lub poczty:

Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO w celu nawiązania i utrzymania kontaktu, w szczególności w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego lub poczty, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

Podanie danych jest niezbędne do nawiązania i utrzymania kontaktu lub udzielenie odpowiedzi.

Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku, gdy podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie art. 21 RODO przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Nie przysługuje Pani/Panu:

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

- BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ:

Podczas wizyty użytkownika w serwisie https://www.iich.gliwice.pl/index.php/pl/bip-strona-glowna automatycznie zapisują się tzw. logi systemowe - anonimowe informacje takie jak, adres ip, adres url, typ urządzenia, typ przeglądarki, czas wizyty itp.

Biuletyn Informacji Publicznej Administratora wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, przede wszystkim pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym (komputer, laptop, urządzenie mobilne) osoby odwiedzającej serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

Identyfikują one przeglądarkę użytkownika serwisów oraz usprawniają działanie serwisów. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie.

Ograniczenia stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. Wyłączenie cookies w przeglądarce nie uniemożliwia korzystania z serwisu BIP, ale w niektórych przypadkach może powodować utrudnienia np. w przypadku korzystania z formularzy.

Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki:

 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Opera
 • Safari

Urządzenia mobilne typu telefon komórkowy lub tablet: Informacje o zarządzaniu plikami cookies można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego urządzenia.

W przypadku innych przeglądarek informacji o zarządzaniu plikami cookies należy szukać w sekcji "Pomoc" w przeglądarce lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany takich ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika.

Dane osobowe w Biuletynie Informacji Publicznej są przetwarzane w celu:

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie danych osobowych publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 • statystycznych i analitycznych, pozawalają zrozumieć jak użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • zapisywania podejmowanych interakcji np. przesyłania formularzy znajdujących się na stronie.

W przypadku plików cookies podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Użytkownik ma prawo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Logi systemowe przechowywane są przez okres 1 roku i służą jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwerami serwisu. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Użytkownik ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.

Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej Administratora.

3. Odbiorcy danych.

Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, a także podmioty świadczące usługi informatyczne, szkoleniowe.

Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym oraz instytucjom biorącym udział w projektach naukowych.

4. Okres przechowywania danych:

Dane osobowe będą przetwarzane – w zależności od sytuacji – przez okres wynikający z przepisów prawa (w szczególności prawa pracy, przepisów podatkowych oraz rachunkowych), przez okres wymagany do przedawnienia roszczeń lub do 6 tygodni w przypadku nagrań z monitoringu.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem projektów naukowych dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia projektu.

5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Dane osobowe nie są wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.

6. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

W przypadku przekazania danych poza Unię Europejską Administrator zapewni należyte zabezpieczenie danych osobowych, a także zapewni możliwości realizacji prawa do uzyskania kopii danych lub informację o miejscu udostępnienia danych.

7. Inspektor Ochrony Danych:

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych, w szczególności w celu skorzystania z przysługujących praw możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Cyganem, e-mail: inspektor@iich.gliwice.pl , tel. 694 429 337 lub listownie na adres siedziby Administratora.

Powiadom znajomego