W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Inżynierii Chemicznej
Polskiej Akademii Nauk 

ul. Bałtycka 5
44-100 Gliwice

e-mail: sekretariat@iich.gliwice.pl
skrytka ePUAP: /IICHPAN/SkrytkaESP

centrala:
tel. +48 32 231 08 11

sekretariat:
tel. +48 32 234 69 15
fax: +48 32 231 03 18

REGON: 000564694
NIP: 631-011-22-39
PIC (Participant Identification Code): 990737437

Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego ich wykorzystania

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Jeżeli chcesz pozyskać informacje publiczne w celu ich ponownego wykorzystania, a nie są one udostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN oraz na stronie www.iich.gliwice.pl, udostępnimy je na wniosek.

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej winien spełniać warunki formalne wskazane w art. 21 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Jak dostarczyć wniosek

Wniosek możesz:

 • przesłać pocztą na adres: Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, 44-100 Gliwice, ul. Bałtycka 5;
 • złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu, pok. 212;
 • przesłać na numer fax: (032) 231 03 18;
 • elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@iich.gliwice.pl;
 • elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP: /IICHPAN/SkrytkaESP ;

Wniosek rozpatrujemy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wezwiemy  wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, zawiadamiamy w tym terminie o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzymy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Warunki ponownego wykorzystywania

Warunki ponownego wykorzystywania informacji, udostępnionych na wniosek, są określane odrębnie dla każdego wniosku i przekazywane Wnioskodawcy.

Jeżeli dla danej informacji, udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej IICh PAN lub stronie www.iich.gliwice.pl, nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, to podmioty, którym przekazano te informacje w celu ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego, poprzez podanie pełnej nazwy Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN oraz poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
 • dalej udostępnić innym użytkownikom informacje publiczne w pierwotnie pozyskanej formie,
 • poinformować innych użytkowników o przetworzeniu informacji publicznej ponownie wykorzystywanej, jeżeli takie przetworzenie nastąpiło.

Instytut Inżynierii Chemicznej PAN nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych stronie www.iich.gliwice.pl, oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Opłaty

Ponowne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN oraz na stronie www.iich.gliwice.pl jest bezpłatne.

Instytut może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Opłata ustalana jest indywidualnie dla każdego wniosku.

Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

Na żądanie wskażemy sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Ograniczenie dostępu do korzystania z prawa do ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Odmówimy udzielenia informacji, kiedy to wynika:

 • z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych;
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne);
 • z przepisów innych ustaw;
 • z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany.

Odmowa następuje w formie decyzji.

Tryb odwoławczy

W zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446 t.j.), do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 poz. 2325, z późn. zm.) z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016r., poz. 352 z późn.zm.)

Powiadom znajomego